Vyberte si jazyk: sk en
Arguss, s.r.o.

Ponuka mestám a obciam

Ako znížiť náklady na zber a zneškodnenie separovaných zložiek z komunálneho odpadu ?

Veľmi  jednoducho, obráťte sa na nás a my vám vyhotovíme ponuku !

 

 

 

  

Mestám a obciam ponúkame plnohodnotnú spoluprácu v oblasti odpadového hospodárstva, najmä pri riešení zberu elektroodpadov a iných vyseparovaných , vrátane nebezpečných zložiek , komunálneho odpadu. Viď priloženú tabuľku. Z elektroodpadov odoberáme celý sortiment (/hladničky, práčky ,TV, PC, malé domáce spotrebiče, a pod. ) . Odoberáme aj opotrebované pneumatiky a podľa dohody aj iné produkty separovaného zberu (papier, sklo,..) Zber vykonávame zo zberných dvorov alebo po dohode aj priamo od občanov,  prípadne odberom z dohodnutých miest, na ktorých obec vykonáva občasný zber.


Za niektoré odpady platíme dohodnutý poplatok, niektoré odpady odoberáme bezplatne, odber časti nebezpečných odpadov je spoplatnený. Vzájomne je možné poplatky za odber kompenzovať s príjmami za výkup odpadov. Obec tak získava výhodu minimalizácie nákladov na povinnosť zabezpečiť od občanov bezplatný odber nebezpečných zložiek komunálneho odpadu.

 

Zabezpečujeme aj odber biologicky rozložiteľného odpadu vhodného na kompostovanie, kalov z komunálnych čističiek odpadových vôd a pod. Ponúkame aj bezplatnú odbornú poradenskú činnosť v prípade spolupráce .
Ponúkame aj realizáciu rekultivácie skládok, likvidáciu čiernych skládok a pod.

 


Zložky komunálnych odpadov, pre ktoré je zber určený a informácia o spoplatnení odberu alebo bezplatnom odbere :
spoplatnený odber *, bezplatný odber **, výkup odpadu ***

 


Kat.číslo                                          Názov odpadu
20                                                   Komunálne odpady
20 01                                              Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov /okrem 15 01/
20 01 13                                         Rozpúšťadlá* N
20 01 14                                         Kyseliny* N
20 01 15                                         Zásady* N
20 01 17                                         fotochemické látky* N
20 01 19                                         Pesticídy* N
20 01 21                                         žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť *** N
20 01 23                                         vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky*** N
20 01 25                                         jedlé oleje a tuky O
20 01 26                                         oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25* N
20 01 27                                         farby,tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky* N
20 01 28                                         farby,tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27* O
20 01 29                                         detergenty obsahujúce nebezpečné látky* N
20 01 30                                         detergenty iné ako uvedené v 20 01 29* O
20 01 31                                         cytotoxické a cytostatické liečivá* N
20 01 32                                         liečivá iné ako uvedené v 20 01 31* O
20 01 33                                         batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 a

                                                        netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N
20 01 34                                         batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33, O
20 01 35                                         vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21
                                                       a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti*** N
20 01 36                                         vyradené elektrické a elektronické zariadeniainé ako uvedené v 200121,
                                                       20 01 23 a 20 01 35*** O
20 01 37                                         drevo obsahujúce nebezpečné látky* N
16 01 03                                         opotrebované pneumatiky * O

 


V prípade záujmu o spoluprácu volajte na bezplatnú linku 0800 500 011 prípadne na iné oficiálne kontaktné číslo našej spoločnosti.

 

ARGUSS s. r. o.
Michalská 9
811 03 Bratislava


Linky pre obchodných partnerov:
 
02/5556 5632

02/5542 1642
 

 

E-mail:
arguss@arguss.sk
apoh