Vyberte si jazyk: sk en
Arguss, s.r.o.

Ponuka mestám a obciam

Ako znížiť náklady na zber a zneškodnenie separovaných zložiek z komunálneho odpadu ?

Veľmi  jednoducho, obráťte sa na nás a my vám vyhotovíme ponuku !

 

 

 

  

Mestám a obciam ponúkame plnohodnotnú spoluprácu v oblasti odpadového hospodárstva, najmä pri riešení zberu elektroodpadov a iných vyseparovaných, vrátane nebezpečných zložiek, komunálneho odpadu. Viď priloženú tabuľku. Z elektroodpadov odoberáme celý sortiment (/hladničky, práčky ,TV, PC, malé domáce spotrebiče, a pod.) Zber vykonávame zo zberných dvorov alebo po dohode aj priamo od občanov,  prípadne odberom z dohodnutých miest, na ktorých obec vykonáva občasný zber.

 

Zabezpečujeme aj odber biologicky rozložiteľného odpadu vhodného na kompostovanie, kalov z komunálnych čističiek odpadových vôd a pod. Ponúkame aj bezplatnú odbornú poradenskú činnosť v prípade spolupráce .
Ponúkame aj realizáciu rekultivácie skládok, likvidáciu čiernych skládok a pod.

 


Odoberané zložky komunálnych odpadov:

 


Kat.číslo                                          Názov odpadu
20                                                   Komunálne odpady
20 01                                              Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov /okrem 15 01/
20 01 13                                         Rozpúšťadlá* N
20 01 14                                         Kyseliny* N
20 01 15                                         Zásady* N
20 01 17                                         fotochemické látky* N
20 01 19                                         Pesticídy* N
20 01 21                                         žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť *** N
20 01 23                                         vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky*** N
20 01 25                                         jedlé oleje a tuky O
20 01 26                                         oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25* N
20 01 27                                         farby,tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky* N
20 01 28                                         farby,tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27* O
20 01 29                                         detergenty obsahujúce nebezpečné látky* N
20 01 30                                         detergenty iné ako uvedené v 20 01 29* O
20 01 31                                         cytotoxické a cytostatické liečivá* N
20 01 32                                         liečivá iné ako uvedené v 20 01 31* O
20 01 33                                         batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 a

                                                        netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N
20 01 34                                         batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33, O
20 01 35                                         vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21
                                                       a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti*** N
20 01 36                                         vyradené elektrické a elektronické zariadeniainé ako uvedené v 200121,
                                                       20 01 23 a 20 01 35*** O
20 01 37                                         drevo obsahujúce nebezpečné látky* N
16 01 03                                         opotrebované pneumatiky * O

 


V prípade záujmu o spoluprácu volajte na telefónne čísla našej spoločnosti.

 

ARGUSS s. r. o.
Michalská 9
811 03 Bratislava


Linky pre obchodných partnerov:
 
02/5556 5632

02/5542 1642
 

 

E-mail:
arguss@arguss.sk
apoh