Vyberte si jazyk: sk en
Arguss, s.r.o.

O nás

Spoločnosť ARGUSS s. r. o. Bratislava, sa už od roku 1994 podieľa na ochrane a tvorbe životného prostredia v SR. Spoločnosť sa profesionálne zaoberá nakladaním s odpadmi v rozsahu katalógu odpadov ustanovenom vyhláškou č. 365/2015 Z. z. MŽP SR.

Vážení zákazníci, z dôvodu každoročného enormného nárastu objednávok koncom roka a vyťaženosti našich vozidiel Vás žiadame, aby ste objednávky ktoré požadujete vybaviť ešte v tomto kalendárnom roku, nahlásili do 15. 11. 2021. Pri neskôr prijatých objednávkach sa môže stať, že budú realizované postupne až po 1.1.2021.

Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie spoločnosti

 

 

Vážení obchodní partneri,

 

v súvislosti s šírením vírusu COVID-19 sme museli prijať určité opatrenia.


Vyhlásenie našej spoločnosti a zoznam zavedených opatrení nájdete v uvednom linku:

 

VYHLÁSENIE COVID-19

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Vedenie spoločnosti

 

 
 

Naša spoločnosť pôsobí na celom území Slovenskej reubliky. Prevádzkujeme vlastné prevádzky, ktoré sú zamerané hlavne na recyklačné technológie umožňujúce materiálové alebo energetické zhodnotenie odpadov.
 

Pri plnení požiadaviek zákazníkov spolupracujeme s viacerými partnermi s podobným zameraním na celom území Slovenskej republiky tak, aby sa náklady zákazníka minimalizovali pri súčasnom ekologickom spracovaní odpadov v zmysle princípov trvale udržateľného rozvoja a platnej legislatívy. V našej práci využívame environmentálny manažérsky systém podľa normy STN ISO 14001 / EN ISO 14001:2004. Jeho zavedenie a uplatňovanie v našej spoločnosti bolo preukázané certifikačným auditom v dňoch 1.6. a 2.6. 2004. Aktuálny certifikát o uplatňovaní systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nám bol udelený pre oblasti: Recyklácia a zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, spracovanie elektroodpadov, úprava kontaminovaných zemín biodegradáciou, úprava odpadov na energetické zhodnotenie, mechanická úprava odpadov a skartácia, zber a preprava odpadov.

 

V našej práci využívame aj systém manažérstva kvality podľa normy STN ISO 9001:2008 pre oblasti: Recyklácia a zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, spracovanie elektroodpadov, úprava kontaminovaných zemín biodegradáciou, úprava odpadov na energetické zhodnotenie, mechanická úprava odpadov, zber a preprava odpadov.

 

V auguste 2013 sme absolvovali certifikačný audit na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy BS OHSAS 18001:2007.

 

 

Dňa 15. 10. 2005 nám bol udelený certifikát EVGE preukazujúci plnenie kritérií európskeho štandardu EVB (Entsorgungsfachsbetrieb).

 

Stali sme sa zakladajúcim členom Asociácie podnikateľov v odpa-dovom hospodárstve – APOH. Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve založená 28. júna 1999 bola prvým stavovským združením subjektov podnikajúcich v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike. Asociácia sa stala rešpektovaným partnerom štátnej správy i subjektov ovplyvňujúcich tvorbou legislatívy rozvoj a smerovanie odpadového hospodárstva v Slovenskej republike.

 

V roku 2006 sme v spolupráci s ďaľšimi deviatimi spracovateľmi elektroodpadu založili stavovské združenie Asociáciu spracovateľov elektroodpadu ASEO. Asociácia spracovateľov elektroodpadu je najväčším stavovským združením autorizovaných spracovateľov elektroodpadu v Slovenskej republike. Jej základným cieľom je napomôcť implementácii európskej legislatívy upravujúcej spracovanie elektroodpadu do našej národnej legislatívy a rozvoj zberu, prepravy a spracovania elektroodpadu v Slovenskej republike za pomoci výrobcov a dovozov elektrozariadení a nimi vytvorených kolektívnych systémov.

 

Ako riadny člen Asociácie podnikateľov v odpadovom hospo-dárstve APOH a Asociácie spracovateľov elektroodpadu ASEO sme sa dobrovoľne zaviazali riadiť sa pri svojej činnosti Morálnym kódexom a svoju podnikateľskú filozofiu podriaďujeme uvedenému Morálnemu kódexu

ARGUSS s. r. o.
Michalská 9
811 03 Bratislava


Linky pre obchodných partnerov:
 
02/5556 5632

02/5542 1642
 

 

E-mail:
arguss@arguss.sk
apoh