Vyberte si jazyk: sk en
Arguss, s.r.o.

Zber od občanov

 

 

 

 

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

 

 

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. a spoločnosti ARGUSS, s. r. o.

 

v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu a nasledovných podmienok:

 

 

 

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

 

Staré náterové hmoty

 

Odpadové rozpúšťadlá

 

Pesticídy

 

Oleje a tuky

 

 

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

 

 

Batérie a akumulátory

 

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

 

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)

 

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

 

 

 

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

 

 

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám - nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácnosti s obsahom školivých látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO, a. s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZBERU

 

 

Jarný zber 2022

 

 

 

 

Dátum

Hodina

Mestská časť

Adresa pristavenia vozidla

12.3.2022

8:00 - 10:00

Záhorská Bystrica

Gbelská ul., pri požiarnej zbrojnici  

12.3.2022

8:00 - 10:00

Devínska Nová Ves

Istrijská ul., parkovisko pred bývalou poštou

12.3.2022

8:00 - 10:00

Karlová Ves

Kempelenova, parkovisko

12.3.2022

10:30 - 12:30

Lamač

Pod násypom 19, bývalý areál osvetlenia

12.3.2022

10:30 - 12:30

Devín

Hradná ul., pri dvore požiarnej zbrojnice  

12.3.2022

10:30 - 12:30

Dúbravka

Žatevná ul., pri požiarnej zbrojnici  

 

19.3.2022

8:00 - 9:00

Rača

Jurkovičova ul., (cca 20 m od Alstrovej)

19.3.2022

9:10 - 10:00

Rača

Parkovisko pri OD Jednota zo strany Hubeného

19.3.2022

8:00 - 10:00

Vrakuňa

Žitavská 5, objekt Žitava

19.3.2022

8:00 - 10:00

Nové Mesto

areál EKO Podniku na Račianskej ul.

19.3.2022

10:30 - 12:30

Vajnory

Zberný dvor na ul. Pri Mlyne

(v objekte starej zberne druhotných surovín)

19.3.202210:30 - 12:30

Podunajské Biskupice

areál MÚ, Žiacka 2

19.3.2022

10:30 - 11:30

Staré Mesto

roh ulíc Kýčerského/Jozefa Krónera

19.3.2022

10:40 - 12:30

Staré Mesto

Lovinského ul, parc. 4757/27

 

26.3.2022

8:00 - 10:00

Čunovo

Na hrádzi, zberné miesto

26.3.2022

8:00 - 10:00

Jarovce

kontajnerové stanovište ŠTUDIENAC

26.3.2022

8:00 - 10:00

Ružinov

Ružová dolina, parkovisko pred kúpaliskom Delfín

26.3.2022

10:30 - 12:30

Rusovce

Vývojová ul., zberný dvor – RUSEKO

26.3.2022

10:30 - 12:30

Petržalka

Ovsištské nám. č. 1, vedľa OD Jednota

 

ARGUSS s. r. o.
Michalská 9
811 03 Bratislava


Linky pre obchodných partnerov:
 
02/5556 5632

02/5542 1642
 

 

E-mail:
arguss@arguss.sk
apoh