Vyberte si jazyk: sk en
Arguss, s.r.o.

Zber od občanov

 

 

 

 

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

 

 

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. a spoločnosti ARGUSS, s. r. o.

 

v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu a nasledovných podmienok:

 

 

 

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

 

Staré náterové hmoty

 

Odpadové rozpúšťadlá

 

Pesticídy

 

Oleje a tuky

 

 

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

 

 

Batérie a akumulátory

 

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

 

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)

 

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

 

 

 

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

 

 

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám - nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácnosti s obsahom školivých látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO, a. s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZBERU

 

 

Jesenný zber 2020

 

Termín zberu 17. 10. 2020:

 

8.00 – 10.00 h

MČ Záhorská Bystrica, Gbelská ul., pri požiarnej zbrojnici

MČ Devínska Nová Ves, Istrijská ulica, pred bývalou požiarnou zbrojnicou

MČ Karlova Ves, Majerníkova ulica, parkovisko pri MŠ

 

 

10.30 – 12.30 h

MČ Lamač, Segnáre – obratisko MHD

MČ Devín, Hradná ulica, pri dvore požiarnej zbrojnice

MČ Dúbravka, Žatevná ulica, pri požiarnej zbrojnici

 

 

Termín zberu 24. 10. 2020:

 

8.00 – 9.00 h

MČ Rača, Jurkovičova ulica (cca 20 m od Alstrovej)

 

9.10 – 10.00 h

MČ Rača, Parkovisko pri OD Jednota zo strany Hubeného

 

8.00 – 10.00 h

MČ Vrakuňa, Žitavská 5, objekt Žitava

MČ Nové Mesto, areál EKO podniku na Račianskej ulici

 

 

10.30 – 12.30 h

MČ Vajnory, Zberný dvor na ul. Pri Mlyne (v objekte starej zberne druhotných surovín)

MČ Podunajské Biskupice, areál MÚ, Žiacka 2

MČ Staré Mesto, roh ulíc Kýčerského/Jozefa Krónera

 

 

Termín zberu 31. 10. 2020:

 

8.00 – 10.00 h

MČ Čunovo, Na hrádzi, zberné miesto

MČ Jarovce, kontajnerové stanovište ŠTUDIENAC

MČ Ružinov, Ružová dolina, pri základnej škole

 

 

10.30 – 12.30 h

MČ Rusovce, Vývojová ulica, RUSEKO - zberný dvor

MČ Petržalka, Ovsištské námestie č. 1, vedľa OD Jednota

 

 

AKTUÁLNA PONUKA OBYVATEĽOM BRATISLAVY

Naša spoločnosť ponúka obyvateľom Bratislavy bezplatný odvoz vyradených, starých a nefunkčných elektrospotrebičov všetkých druhov. Ide najmä o chladničky, práčky, sušičky, sporáky vrátane plynových sporákov, TV príjímače, svetelné zdroje,rozhlasové prijímače, výpočtová technika, vysávače a iné elektrické spotrebiče z domácnosti, ktorých sa chcú obyvatelia legálne zbaviť, ale ktoré sa už nesmú odkladať ku kontajnerovým stojiskám.

 

Obyvateľia môžu pri odbere elektroodpadu odovzdať aj batérie a akumulátory. Batérie a akumulátory nesmú tiecť, akumulátory nesmú byť demontované!


Obyvatelia Bratislavy môžu nahlásiť priamo na našej bezplatnej linke počet a druh elektroodpadu (ak spĺňajú podmienku minimálneho odberu 2 ks a viac elektrospotrebičov väčších rozmerov). Ak podmienku minimálneho množstva nespĺňajú, môžu sa obrátiť na správcu bytových domov alebo Spoločenstvo vlastníkov bytov. Správca domu alebo Spoločenstvo vlastníkov bytov nahlási na bezplatnej tel. linke 0800 500 011 počet a druh elektroodpadov.
Následne dohodneme s občanom alebo so správcom termín, v ktorom príde naše vozidlo pred konkrétny obytný dom a odoberieme staré elektrospotrebiče ktorých sa občania chcú zbaviť. Z dôvodu, aby sa zabránilo nelegálnej demontáži je dôležité aby sa staré elektrospotrebiče vyložili v dohodnutý čas keď bude pred obytným domom vozidlo označené naším logom. Kvôli nedorozumeniu pripomíname, že naši pracovníci elektrospotrebiče prevezmú priamo pri vozidle a tieto naložia na korbu vozidla. Manipuláciu s elektrospotrebičmi a ich znesenie k vozidlu si musia obyvatelia zabezpečiť sami.
Z ekonomických dôvodov zabezpečíme bezplatný odber elektroodpadov pri počte min. 2 ks chladničiek alebo 2 ks iných elektroodpadov väčších rozmerov / TV, výpočtová technika, práčky,sušičky,sporáky a pod./ Súbežne s nimi odoberieme aj malé domáce spotrebiče.

 

ARGUSS s. r. o.
Michalská 9
811 03 Bratislava


Linky pre obchodných partnerov:
 
02/5556 5632

02/5542 1642
 
Linka len pre občanov (bezplatná):
od 8:00 do 16:00

0800 500 011

E-mail:
arguss@arguss.sk
apoh