O nás
Spoločnosť ARGUSS s. r. o. Bratislava, sa už od roku 1994 podieľa na ochrane a tvorbe životného prostredia v SR. Spoločnosť sa profesionálne zaoberá nakladaním s odpadmi v rozsahu katalógu odpadov ustanovenom vyhláškou č. 284/2001 Z. z. MŽP SR, v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.
 

© 2003, Arguss, s.r.o.