Vyberte si jazyk: sk en
Arguss, s.r.o.

Zber od občanov

 

 

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

 

 

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. a spoločnosti ARGUSS, s. r. o.

 

v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu a nasledovných podmienok:

 

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

 

Staré náterové hmoty

Odpadové rozpúšťadlá

Pesticídy

Oleje a tuky

 

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

 

Batérie a akumulátory

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

 

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

 

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám - nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácnosti s obsahom školivých látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO, a. s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

 

 

HARMONOGRAM ZBERU

 

Jesenný zber 2022

 

Dátum

Hodina

Mestská časť

Adresa pristavenia vozidla

8.10.2022

08:00 - 10:00

Záhorská Bystrica

Gbelská ul., pri požiarnej zbrojnici

8.10.2022

08:00 - 10:00

Devínska Nová Ves

Istrijská ul., parkovisko pred bývalou poštou

8.10.2022

08:00 - 10:00

Karlová Ves

Majerníkovej 11 , parkovisko pri MŠ.

8.10.2022

10:30 - 12:30

Lamač

Pod násypom 19, bývalý areál osvetlenia

8.10.2022

10:30 - 12:30

Devín

Hradná ul., pri dvore požiarnej zbrojnici

8.10.2022

10:30 - 12:30

Dúbravka

Žatevná ul., pri požiarnej zbrojnici

 

 

 

 

15.10.2022

08:00 - 09:00

Rača

Jurkovičova ul, (cca 20 m od Alstrovej)

15.10.2022

09:10 - 10:00

Rača

Parkovisko pri OD Jednota zo strany Hubeného

15.10.2022

8:00 - 10:00

Vrakuňa

Žitavská 5, objekt Žitava

15.10.2022

8:00 - 10:00

Nové Mesto

areál EKO Podniku na Račianskej ul.

15.10.2022

10:30 - 12:30

Vajnory

Zberný dvor na ul. Pri Mlyne

(v objekte starej zberne druhotných surovín)

15.10.2022

10:30 - 12:30

Podunajské Biskupice

areál MÚ  Žiacka 2

15.10.2022

10:30 - 11:30

Staré Mesto

roh ulíc Kýčerského/Jozefa Krónera

15.10.2022

11:40 - 12:30

Staré Mesto

Lovinského ul. parc. 4757/27

 

 

 

 

22.10.2022

8:00 - 10:00

Čunovo

Na hrádzi, zberné miesto

22.10.2022

8:00 - 10:00

Jarovce

kontajnerové stanovište ŠTUDIENAC

22.10.2022

8:00 - 10:00

Ružinov

Ružová dolina, parkovisko pred kúpaliskom Delfín

22.10.2022

10:30 - 12:30

Rusovce

Vývojová ul. , zberný dvor – RUSEKO

22.10.2022

10:30 - 12:30

Petržalka

Ovsištské nám. č. 1, vedľa OD  Jednota

 

ARGUSS, s. r. o.
Tallerova 10
811 02 Bratislava


Linky pre obchodných partnerov:
 
02/5556 5632

02/5542 1642
 

 

E-mail:
office@arguss.sk
apoh